การควบคุมยาแผนโบราณ

1 การผลิต นำเข้า และการขายยาแผนโบราณจะต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผน โบราณปฏิบัติการประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ

2 การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตต้องมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่หากเป็นยาแผนโบราณที่เป็นสมุนไพรเดี่ยวv5 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจร มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ สามารถขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจัง หวัด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานได้โดยยาแผนโบราณที่ได้รับอนุญาต ต้องเป็นยาที่สรรพคุณเป็นที่เชื่อถือได้และปลอดภัยในการใช้

3 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา ขาย หรือนำเข้ายาแผนโบราณนอกสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่เป็นการขายส่งตรงต่อผู้รับอนุญาตขา ยยาแผนโบราณ

4 ตำรับยาแผนโบราณที่ผลิตหรือนำเข้าอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย จะต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยาและได้เลขทะเบียนตำรับยาจึง จะผลิตหรือนำเข้าได้

5 ห้ามโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด ตลอดจนห้ามโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง

6 ห้ามโฆษณาสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคเบาหวาน,มะเร็ง, อัมพาต, วัณโรค, โรคเรื้อน, โรคหรืออาการโรคของสมอง, หัวใจ, ปอด, ตับ,ม้ามและไต (เว้นแต่จะเป็นการโฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบ โรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์)

บทกำหนดโทษตามกฎหมาย

บทกำหนดโทษตามกฎหมายสำหรับผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ในเรื่องของยาแผนโบราณ มีดังนี้

ฝ่าฝืนกฎหมาย บทกำหนดโทษ

1. ผู้ผลิต ขาย หรือนำเข้ายาแผนโบราณ โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท )

2. ผู้ผลิต ขาย หรือนำเข้ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท )หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ผู้ที่ผลิตยาปลอม จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท –50,000 บาท (หนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาท )

4. ผู้ที่ขายยาปลอม จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท -10,000 บาท (สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาท )

5. ผู้ที่โฆษณาขายยาโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท )

หลีกเลี่ยงการซื้อยาแผนโบราณที่อาจนำมาซึ่ งอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาแผนโบราณมีคาถาที่เป็นข้อห้ามซึjงควรท่องจำไว้ให้ขึ้นใจ

คาถาที่ 1

ห้าม ! ซื้อยาแผนโบราณจากรถเร่ขาย ตามวัด หรือตามตลาดนัดโดยเด็ดขาด เพราะอาจได้รับยาที่ผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตที่ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตยา , ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน ตามตำรับยา เพราะยาอาจมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในระ หว่างการผลิต หรือมีการลักลอบผสมยาแผนปัจจุบัน อาทิ สารสเตียรอยด์ ฯลฯ เพื่อเร่งผลการรักษาให้เร็วขึ้น นำมาซึ่งอันตรายต่อผู้บริโภคได้

คาถาที่ 2

ห้าม ! ซื้อยาแผนโบราณ ตามคำโฆษณาชวนเชื่อว่า ยาแผนโบราณนั้นสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้ ครอบจักรวาล เช่น แก้ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือโฆษณาว่ารักษาโรคมะเร็ง โรคเอดส์ได้ เพราะล้วนเป็นการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโฆษณา
คาถาที่ 3

ห้าม ! ใช้ยาที่มีผู้อื่นมาเชิญชวนให้ลองใช้โดยอ้ างว่าเขาเคยใช้มาแล้วได้ผล อาการเจ็บป่วยหายทันที หรืออาการเจ็บป่วยหายขาด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: