โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย

       อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมขั้นปลายหรือขั้นที่ 3 ( ขั้นที่ 1 ค้นคว้ายาใหม่ ขั้นที่ 2 ผลิตวัตถุดิบ และขั้นที่ 3 ผลิตยาสำเร็จรูป ) โดยนำเข้าวัตถุดิบทาง ยาประมาณร้อยละ 95 มาผสมตำรับ (formulation) เป็นยาสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ เช่น ยาเม็ด ยา แคปซูล ยาน้ำ ยาครีม เป็นต้น

ผู้ผลิตยาในอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในประเทศไทยประกอบด้วย
(1) หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยองค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมผู้ทหาร
(2) ภาคเอกชนประกอบด้วยโรงงานไทยทั้งสิ้นจำนวน 164 โรง และมีบริษัทข้าม ชาติทั้งสิ้นจำนวน 48 บริษัท (ปี พ.ศ. 2546)
ทั้งนี้ บริษัทข้ามชาติ1 แบ่งออกเป็น บริษัทผู้ผลิต บริษัทจัดจำหน่าย บริษัทรับจ้างจัด จำหน่าย บริษัทการตลาดและการขาย และบริษัทรับจ้างผลิต (รูปที่ 1) แสดงโครงสร้าง อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 พร้อมรายชื่อของบริษัทข้ามชาติประเภทต่างๆ

 

ตาราง 2 จำนวนโรงงานผลิตยาไทย

 

       เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนโรงงานไทยและจำนวนบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมยาไทย มีแนวโน้มที่ลดลง โดยจำนวนบริษัทข้ามชาติได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 48 บริษัทในปี พ.ศ. 2538 เหลือ 38 บริษัท ในปี พ.ศ. 2546 และจำนวนโรงงานไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 179 โรงงานในปี พ.ศ. 2538 เหลือ 164 โรงงานในปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่โรงงานที่ได้ GMP มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: