โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย

       อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมขั้นปลายหรือขั้นที่ 3 ( ขั้นที่ 1 ค้นคว้ายาใหม่ ขั้นที่ 2 ผลิตวัตถุดิบ และขั้นที่ 3 ผลิตยาสำเร็จรูป ) โดยนำเข้าวัตถุดิบทาง ยาประมาณร้อยละ 95 มาผสมตำรับ (formulation) เป็นยาสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้ เช่น ยาเม็ด ยา แคปซูล ยาน้ำ ยาครีม เป็นต้น

ผู้ผลิตยาในอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในประเทศไทยประกอบด้วย
(1) หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยองค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมผู้ทหาร
(2) ภาคเอกชนประกอบด้วยโรงงานไทยทั้งสิ้นจำนวน 164 โรง และมีบริษัทข้าม ชาติทั้งสิ้นจำนวน 48 บริษัท (ปี พ.ศ. 2546)
ทั้งนี้ บริษัทข้ามชาติ1 แบ่งออกเป็น บริษัทผู้ผลิต บริษัทจัดจำหน่าย บริษัทรับจ้างจัด จำหน่าย บริษัทการตลาดและการขาย และบริษัทรับจ้างผลิต (รูปที่ 1) แสดงโครงสร้าง อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 พร้อมรายชื่อของบริษัทข้ามชาติประเภทต่างๆ

 

ตาราง 2 จำนวนโรงงานผลิตยาไทย

 

       เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนโรงงานไทยและจำนวนบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมยาไทย มีแนวโน้มที่ลดลง โดยจำนวนบริษัทข้ามชาติได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 48 บริษัทในปี พ.ศ. 2538 เหลือ 38 บริษัท ในปี พ.ศ. 2546 และจำนวนโรงงานไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 179 โรงงานในปี พ.ศ. 2538 เหลือ 164 โรงงานในปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่โรงงานที่ได้ GMP มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: